Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei comunei Gherăseni, judetul  Buzău;

  • Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata

  • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, cu   modificarile si completarile ulterioare

  • Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ cu modificarile ulterioare

  • Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica

  • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu   modificarile si completarile ulterioare

  • Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata

  • Legea 571/2003, privind Codul fiscal

  • Legea 53/2003, Codul Muncii