Buletin informativ în conformitate cu art. 5 alin. 2 din Legea 544/2001

a) Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei comunei Gherăseni, judetul  Buzău;

 • OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ

 • Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ cu modificarile ulterioare

 • Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica

 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu   modificarile si completarile ulterioare

 • Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata

 • Legea 571/2003, privind Codul fiscal

 • Legea 53/2003, Codul Muncii

b) Structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al Primariei comunei Gherăseni, judetul Buzău ;

b1) Organigrama institutiei

b2) Regulamentul de organizare si functionare

b3) Programul de functionare:

 • Luni  – Joi între orele : 0800 – 1630

 • Vineri –  între orele : 0800– 1400

b4) Program de audiente:

 • Primar : Vasile ȚINTĂ  – zilnic  între orele  8:00 – 9:00

 • Viceprimar : Ion DOBRE –zilnic între orele 9:00 – 10:00

c) Numele si prenumele persoanelor din conducerea Primariei comunei si ale persoanei responsabile cu difuzarea informatiilor de interes public:

Conducerea Primariei comunei  :

 • Primar :  Vasile ȚINTĂ 

 • Viceprimar : Ion DOBRE    

Persoana responsabila cu difuzarea informatiilor de interes public: 

d) Coordonatele de contact

 • Denumire:Primaria comunei  Gherăseni, judetul Buzău ;  

 • Sediul: sat Gherăseni  – comuna Gherăsenijudetul Buzău

 • Telefon: 0238/583.331, Fax 0238/593.190

 • E-mail:[email protected]

 • Pagina de internet: https://www.primariagheraseni.ro/

e) Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil se pot consulta la sediul institutiei.

f) Lista informatiior de interes public comunicate din oficiu, potrivit art. 5 din Legea nr. 544/2001:

 • Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei comunei ;

 • Structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al Primariei comunei ;

 • Numele si prenumele persoanelor din conducerea Primariei comunei Gherăseni, si ale persoanei responsabile cu difuzarea informatiilor publice;

 • Coordonatele de contact ale Primariei comunei respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de internet;

 • Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;

 • Programele si strategiile proprii;

 • Lista documentelor de interes public,produse si/sau gestionate, altele decât cele puse la dispoziție din oficiu;

 • Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.;

g) Lista cuprinzand documentele de interes public, produse si/sau gestionate, altele decât cele puse la dispoziție din oficiu:

 • Hotărârile cu character normative ale Consiliului Local Gherăseni;

 • Dispozițiile cu character normative emise de primarul comunei Gherăseni;

 • Raport anual privind starea economico-socială a comunei și activitatea desfășurată de autoritățile publice locale

 • Rapoarte anuale întocmite de consilierii locali si viceprimar;

 • Planulri urbanistice generale , regulamentul de urbanism, planurile urbanistice zonale;

 • Lista certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire eliberate, autorizațiilor de funcționare, autorizații persoane fizice și asociații familiale;

 • Informații privind lucrările tehnico-edilitare exevcutate pe teritoriul comunei Gherăseni;

 • Lista de achiziții publice , servicii și licrări;

 • Lista cuprinzând patrimonial primăriei;

 • Lista cuprinzând vânzarea spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință.

 • Informații privind nivelurile impozitelor și taxelor locale stabilite conform hotărârilor Consiliului Local, modul de calcul alacestora, contribuabilii care beneficiază de facilitate fiscal, precum și informațiile care privesc aplicarea oricăror alte dispoziții din Codul Fiscal privind impozitele și taxele locale;

 • Informațiile privind programele cu finanțare externă;

 • Lista certificatelor de producător agricol eliberate;

 • Informații cu privire la posturile vacante și ocuparea lor prin concurs;

 • Propuneri de la cetățeni.

h) Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice în situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate

 • În cazul în care o persoană consideră că dreptul privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitata informaţia (primarului comunei Gheraseni). Persoana care se considera vătămată în drepturile sale poate depune reclamaţia administrativă în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă a refuzului explicit sau tacit al angajaţilor Primăriei pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 şi ale normelor metodologice aprobate prin H.G. nr. 123/7 februarie 2003. Solicitantul care, după primirea răspunsului la reclamaţia administrativă, se consideră în continuare lezat în drepturile sale prevăzute de lege, poate face plângere la secţia de contencios administrativ a Tribunalului Buzău, în termen de 30 de zile de la expirarea termenelor prevăzute la art. 7 din Legea nr. 544/2001. Scutirea de taxa de timbru pentru plângerea la tribunal şi recursul la curtea de apel nu include şi scutirea de la plata serviciilor de copiere a informaţiilor de interes public solicitate.

Formular pentru depunere Reclamaţie administrativă.