HOTARARI ALE CONSILIULUI

 

Nr. hotarare/ Data Titlul  Hotarare
23/27.06.2024 privind organizarea si functionarea serviciului de utilitati publice-serviciul public de alimentare cu apa al comunei Gheraseni, judetul Buzau
22/29.05.2024 privind transmiterea, fara plata, in proprietatea Parohiei Cremenea a imobilului teren inscris in cartea funciara
21/29.05.2024 privind stabilirea unui mandat special cu privire la contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare
20/29.05.2024 privind stabilirea unui mandat special reprezentantului comunei in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara
17/17.04.2024 privind stabilirea suprafetei masurate a imobilului Drum Comunal 156, identificat prin cartea funciara nr. 23013
16/02.04.2024 privind aprobarea participarii unitatii administrativ-teritoriale Gheraseni in cadrul proiectului ,,Modernizarea retelei de biblioteci pentru a deveni HUB-uri de dezvoltare a competentelor digitale din cadrul planului national de redresare si rezilienta (PNRR) – HUB comuna Maracineni, judetul Buzau”
15/25.03.2024 pentru modificarea Anexei nr. 8 la H.C.L. nr. 51/18.12.2023 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi a amenzilor aplicabile începând cu anul fiscal 2024 în comuna Gherăseni, judeţul Buzău
14/25.03.2024 privind aprobarea modificării și actualizării Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009” la care comuna Gherăseni este membru asociat

Anexa 1
Anexa 2

13/25.03.2024 privind aprobarea reactualizării Planului Urbanistic General (PUG) al Comunei Gherăseni, județul Buzău
Anexa
12/22.02.2024 privind aprobarea finantarii Asociatiei ,,Viitorul Gheraseni” cu sediul structurii sportive in comuna Gheraseni, in anul 2024.
11/22.02.2024 privind aprobarea strategiei de Achizitii Publice, a comunei Gheraseni, in anul 2024
10/22.02.2024 privind achizitionarea de servicii juridice, de consultanta, de asistenta si/sau reprezentare cu un cabinet de avocatura in dosarul nr 1025/200/2024 al Judecatoriei Buzau
09/22.02.2024 privind transformarea functiei contractuale de executie, vacante, de bibliotecar, aprobarea Organigramei si a Statului de Functii din aparatul de specialitate al primarului si ale serviciilor publice subordonate Consiliului Local
08/22.02.2024 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de inregistrare, evidenta si arhivare a contractelor de arendare / comodat
07/13.02.2024 privind clasificarea unui drum de interes local, din comuna Gheraseni, judetul Buzau si atribuirea denumirii acestuia
06/09.02.2024 privind aprobarea bugetului local al comunei Gheraseni, pe anul 2024.
05/09.02.2024 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local din anul aterior, in anul 2024.
04/30.01.2024 privind stabilirea salariilor de bază ale funcţionarilor publici şi personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Gherăseni, judeţul Buzău, precum şi a personalului contractual din cadrul serviciilor publice subordonate Consiliului Local Gherăseni, judeţul Buzău
03/30.01.2024 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Gherăseni, judeţul Buzău
02/30.01.2024 privind aprobarea organizării reţelei şcolare pentru unităţile de învăţământ de pe raza comunei Gherăseni, judeţul Buzău, în anul şcolar 2024-2025
01/30.01.2024 privind atestarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Gherăseni, judeţul Buzău
Nr. hotarare/ Data Titlul  Hotarare
55/21.12.2023 privind aprobarea rectificarii II a bugetului local, decembrie 2023.
54/18.12.2023 privind aprobarea Organigramei si a Statului de Functii ale aparatului de specialitate al primarului
53/18.12.2023 privind stabilirea unui mandat spacial reprezentantului comunei Gheraseni, in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,Eco Buzau 2009″
52/18.12.2023 privind aprobarea rectificarii bugetului local pe luna decembrie, 2023.
51/18.12.2023 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si a amenzilor aplicabile, incepand cu anul fiscal 2024.
50/07.12.2023 privind aprobarea indicatorilor si tehnico-economici actualizati, aferenti obiectivului de investitii “Infiintare sistem inteligent de distributie gaze naturale in comuna Smeeni – Sate apartinatoare Smeeni + Udati – Manzu si Gheraseni – Sat Gheraseni, jud Buzau”
49/07.12.2023 privind aprobarea indicatorilor si tehnico-economici si a devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii “Extindere retele de canalizare”…..
48/28.11.2023 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie Eficientizarea consumului de energie electrica la UAT Gheraseni, prin instalare de panouri fotovoltaice, cu puterea de 135 kw….
47/28.11.2023 privind depunerea si implementarea proiectului “Eficientizarea consumului de energie electrica la UAT Gheraseni, prin instalare de panouri fotovoltaice, cu puterea de 135 kw”
46/28.11.2023 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Gheraseni
45/28.11.2023 pentru revocarea HCL 40/19.10.2023, privind atestarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al com Gheraseni
44/28.11.2023 privind organizarea Pomului de Craciun 2023
43/09.11.2023 pentru revocarea HCL 40/19.10.2023, privind atestarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al com Gheraseni
42/31.10.2023 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Gherăseni, judeţul Buzău, luna octombrie 2023
41/19.10.2023 privind reorganizarea instituției, aprobarea ORGANIGRAMEI şi a STATULUI de FUNCŢII ale aparatului de specialitate al primarului comunei Gherăseni și ale serviciilor publice subordonate Consiliului Local Gherăseni, judeţul Buzău
40/19.10.2023 privind atestarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Gherăseni, judeţul Buzău
39/19.10.2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Gherăseni, judeţul Buzău
38/28.09.2023 privind alocarea sumei de 10.000 lei, din bugetul local al comunei Gherăseni, Școlii Gimnaziale Gherăseni, în vederea premierii elevilor cu performanțe deosebite în anul școlar 2022-2023
37/28.09.2023 privind aprobarea propunerii de organizare a concursului pentru ocuparea unui post vacant de lucrător operativ pentru autocompactoare din cadrul serviciului ”CONSILIUL LOCAL GHERĂSENI – SERVICIUL SALUBRIZARE”
Anexa 1Anexa 2
36/19.09.2023 privind transferarea sumei de 100.000 de lei, prevăzută în bugetul local al Comunei Gherăseni, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”CĂLMĂȚUI” în vederea constituirii bugetului de venituri și cheltuieli al acesteia pe anul 2023
35/31.08.2023 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Gherăseni, judeţul Buzău, luna august 2023 și a modificării listei de investiţii pe anul 2023
Anexa 
34/31.08.2023 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru lucrarile rest de executat, respectiv devizul general, aferent obiectivului de investiție „Extindere rețele de canalizare în comuna Gherăseni, județul Buzău”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
Anexa 1Anexa 2Anexa 3
33/31.08.2023 privind neasumarea de catre Consiliul Local Gheraseni a organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor pentru derularea masurilor educative aferente Programului pentru scoli
32/31.08.2023 privind Implementarea proiectului “Modernizare sistem iluminat public, in comuna Gheraseni, judetul Buzau”
Anexa 
31/27.07.2023 privind aprobarea regulamentului privind procedura pentru inregistrarea, evidenta si radierea vehiculelor pentru care nu exista obligatia inmatricularii si stabilirea taxei locale pentru eliberarea placutelor cu numar de inregistrare a acestora, la nivelul comunei Gheraseni, judetul Buzau.
Anexa 
30/27.07.2023 privind revocarea HCL nr 19/27.04.2023 privind asocierea in participatie intre U.A.T. comuna Gheraseni si SC VERTATEL INTERNATIONAL SRL in vederea exploatarii potentialului energetic din surse de energie regenerabila din zona extravilana a comunei Gheraseni, prin realizarea unui parc de celule fotovoltaice de 8 MW
29/27.07.2023 privind aprobarea rectificarii bugetului local, luna iulie, 2023 si a modificarii listei de investitii pe anul 2023.

Anexa 

28/27.07.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-econimici actualizati pentru obiectivul de investitii ,, Modernizare drumuri locale in Comuna Gheraseni, jud. Buzau”
Anexa 
27/27.07.2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al comunei Gherăseni, judeţul Buzău
23/15.05.2023 privind stabilirea salariilor de bază ale funcţionarilor publici şi
personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului
comunei Gherăseni, judeţul Buzău, precum şi a personalului contractual
din cadrul serviciilor publice subordonate Consiliului Local Gherăseni,
judeţul Buzău
Anexa 
22/15.05.2023 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Gherăseni,
județul Buzău, pe luna mai anul 2023
Anexa 
21/27.04.2023 privind aprobarea participării UAT comuna Gherăseni, judeţul Buzău,
la Prorgramul privind casarea autovehiculelor uzate ”Rabla local”,
derulat prin Administrația Fondului pentru Mediu, în conformitate cu
Ghidul de finanțare a Programului privind casarea autovehiculelor
uzate
20/27.04.2023 privind transformarea unei funcţii publice de execuţie vacante,
aprobarea ORGANIGRAMEI şi a STATULUI de FUNCŢII al aparatului
de specialitate al primarului comunei Gherăseni, serviciilor publice
subordonate Consiliului Local Gherăseni, judeţul BuzăuAnexa 1Anexa 2
19/27.04.2023 privind asocierea în participație între U.A.T. Comuna Gherăseni și S.C.
Vertatel International S.R.L în vederea exploatării potențialului energetic
din surse de energie regenerabilă din zona extravilană a comunei
Gherăseni prin realizarea unui parc de celule fotovoltaice de 8 MWAnexa 
18/27.04.2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al
comunei Gherăseni, judeţul Buzău
17/30.03.2023 privind aprobarea menținerii UAT Gherăseni, județul Buzau, prin Consiliul
Local al comunei Gherăseni, la Parteneriatul LEADER cu denumirea
”Asociația G.A.L. Drumul Vinului”, în vederea depunerii sprijinului
pregătitor SM19.1 și a implementării Strategiei de Dezvoltare Locală prin
accesarea Planului Național Strategic PAC 2023 – 2027
16/30.03.2023 privind implementarea proiectului „Desființare corp C2 și reconstruire
sediu administrativ în perimetrul existent, comuna Gherăseni, județul
Buzău”
15/09.03.2023 privind înfiintarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
”CĂLMĂȚUI” și aprobarea participării comunei Gherăseni, în calitate
de membru fondator, la constituirea A.D.I. ”Călmățui”Anexa 1Anexa 2
14/28.02.2023 privind aprobarea finanţării Asociaţiei Sportive „DIADEMA
GHERĂSENI”, cu sediul structurii sportive în comuna Gherăseni,
judeţul Buzău, în anul 2023Anexa
13/28.02.2023 privind aprobarea participării de către UAT Gherăseni la programul
PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ -COMPONENTA C15-
EDUCAȚIE, pentru realizarea obiectivului de investiȚii „ Dotarea cu
mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de
învățământ din comuna Gherăseni”Anexa
12/28.02.2023 privind aprobarea cotei de carburant pentru autovehicule și utilaje ce fac
parte din parcul auto al Primăriei comunei Gherăseni, județul Buzău
10/28.02.2023 privind transformarea unei funcţii publice de execuţie vacante,
aprobarea ORGANIGRAMEI şi a STATULUI de FUNCŢII al aparatului
de specialitate al primarului comunei Gherăseni, serviciilor publice
subordonate Consiliului Local Gherăseni, judeţul BuzăuAnexa
10/28.02.2023 privind transformarea unei funcţii publice de execuţie vacante,
aprobarea ORGANIGRAMEI şi a STATULUI de FUNCŢII al aparatului
de specialitate al primarului comunei Gherăseni, serviciilor publice
subordonate Consiliului Local Gherăseni, judeţul BuzăuAnexa
9/28.02.2023 privind aprobarea modificării / adaptării contractelor
de închiriere a pajiștii permanente din domeniul privat al comunei
Gherăseni, județul Buzău, destinate pășunatului
8/28.02.2023 privind aprobarea Strategiei de Achiziţii Publice a comunei
Gherăseni, judeţul Buzău, în anul 2023Anexa
7/31.01.2023 privind stabilirea salariilor de bază ale funcţionarilor publici şi
personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului
comunei Gherăseni, judeţul Buzău, precum şi a personalului contractual
din cadrul serviciilor publice subordonate Consiliului Local Gherăseni,
judeţul BuzăuAnexa
6/31.01.2023 privind aprobarea bugetului local al comunei Gherăseni, județul Buzău,
pe anul 2023
5/31.01.2023 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local
din anul anterior în anul 2023
4/31.01.2023 pentru aprobarea Regulamentului privind supravegherea prin mijloace
video în comuna Gherăseni, județul BuzăuAnexa
3/31.01.2023 privind aprobarea organizării reţelei şcolare pentru unităţile de
învăţământ de pe raza comunei Gherăseni, judeţul Buzău, în anul
şcolar 2023-2024
2/31.01.2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al
comunei Gherăseni, judeţul Buzău
1/31.01.2023 pentru stabilirea unor măsuri/demersuri privind activitatea Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009” la care comuna Gherăseni
este membru asociat
Nr./ Data Titlul Hotarare
59/28.11.2022 privind aprobarea documentatiei , a cheltuielilor, si a indicatorilor aferenti obiectuvului” Eficientizarea consumului de energie electrica la UAT comuna Gheraseni, prin instalarea de panouri solare  fotovoltaice si pompe de caldura
58/28.11.2022 privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico – economici pentru lucrarile rest de executat “Extindere retele de canalizare in comuna Gheraseni, jud. Buzau”

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

57/28.11.2022 privind aprobarea inchirierii , prin licitatie publica, a unui spatiu in suprafata de 203.61 m2, din incinta cladirii “Sediu administrativ” din sat Suditi, apartinand domeniului privat al Comunei Gheraseni

Anexa 1 

Anexa 2

56/28.11.2022 privind rectificarea hotararii Consiliului Local nr 51/31.10.2022, privind trecerea imobilului”Sediu administrativ”sat Suditi, com. Geraseni, din domeniul public, in domeniul privat al comunei Gheraseni
55/28.11.2022 privind aprobarea  rectificarii bugetului local al comunei Gheraseni, luna noiembrie 2022
54/28.11.2022 privind organizarea “Pomului de Craciun 2022”
53/31.10.2022 privind aprobarea concesionarii unui teren in suprafata de 6 ha apartinand domeniului privat al comunei Gheraseni, pentru construirea unui parc fotovoltaic

Anexa 1

Anexa 2

52/31.10.2022 privind aprobarea concesionarii unui teren in suprafata de 4 ha apartinand domeniului privat al comunei Gheraseni, pentru construirea unui parc eolian

Anexa 1

Anexa 2

51/31.10.2022 privind trecerea in privat a imobuilului “Sediu Administrativ”, sat Suditi, com Gheraseni, din domeniul public, in domeniul privat
50/31.10.2022 privind aprobarea preturilor la apa potabila produsa, transportata si distribuita in comuna Gheraseni, jud. Buzau
49/31.10.2022 privind aprobarea cuantumului si numarului de burse care se acorda elevilor din Scoala Gimnaziala Gheraseni, pentru sementrul 1  al anului scolar 2022-2023
48/31.10.2022 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al comunei Gheraseni
47/11.10.2022 privind implementarea proiectului “ACHIZITIE BULDOEXCAVATOR MULTIFUNCTIONAL PENTRU SERVICIUL “CONSILIUL LOCAL GHERASENI – SERVICIUL APA CANAL “
46/27.09.2022 privind aprobarea regulamentului comunal de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului

Anexa

45/27.09.2022 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Gheraseni, luna septembrie 2022

 

44/27.09.2022 privinid aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru lucrarile rest de executat, respectiv devizul general, aferent obiectivului de investitie “Extindere retele de canalizare in comuna Gheraseni, jud. Buzau”

 

43/31.08.2022 privind atestarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Gheraseni

Anexa

42/31.08.2022 privind aprobarea studiului de oportunitate privind concesionarea unui teren in suprafata de 6ha apartinand domeniului privat al comunei Gheraseni, pentru construirea unui parc fotovoltaic

Anexa

41/31.08.2022 privind aprobarea studiului de oportunitate privind concesionarea unui teren in suprafata de 4ha apartinand domeniului privat al comunei Gheraseni, pentru construirea unui parc eolian

Anexa 

40/31.08.2022 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Gheraseni, si al modificarii listei de investitii, luna august 2022

 

39/22.08.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Extindere rețele de canalizare în comuna Gherăseni, județul Buzău”

Anexa 1

Anexa 2

38/29.07.2022 privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al Planului Urbanistic Zonal “Parc eolian comuna Gheraseni, judetul Buzau” si al Regulamentului  Local de urbanism aferent.
37/29.07.2022 privind delegarea gestiunii si aprobarea de achizitie directa a activitatilor specifice serviciului de iluminat public al comunei Gheraseni

Anexa 1

36/29.07.2022 privind dezlipirea imobilului – teren in suprafata de 222054 mp, identificat cu nr. cadastral 20281, apartinand domeniului privat al comunei Ghraseni
35/29.07.2022 privind insusirea cererii ferme de concesionare si aprobare a achizitiei serviciilor de specialitate, in vederea elaborarii studiului de oportunitate, caietului de sarcini precum si a documentatiei necesare, privind concesionarea prin licitatie publica, a unor terenuri apartinand domeniului privat al comunei  Gheraseni
34/29.07.2022 privind aprobarea ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII  ale aparatului de specialitate al primarului comunei Gheraseni, serviciilor publice subordonate Consiliului Local Gheraseni

Anexa 1

Anexa 2

33/29.07.2022 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Gheraseni, si a modificarii listei de investitii, precum si aprobarea rectificarii bugetului serviciului “Consiliul Local Gheraseni – Serviciul Salubrizare”

Anexa 1

Anexa 2

32/29.07.2022 privind alegerea presedintelui de sedinta  al Consiliului Local al comunei Gheraseni.
31/30.06.2022 privind aprobarea trecerii imobilului “Cladire sediu sistem Gheraseni” din domeniul public al statului si administrarea Agentiei Nationale de Imbunatariri funciare prin Filiala Teritoriala de Imbunatatiri Funciare Buzau, in domeniul public al comunei Gheraseni, jud. Buzau
30/30.06.2022 privind modificarea si completarea HCL Gheraseni nr 44/26.11.2020 privind darea in administrare si exploatare a serviciului si sistemului de salubrizare al comunei Gheraseni, catre serviciul :” CONSILIUL LOCAL GHERASENI – SERVICIUL SALUBRIZARE “, serviciu public de interes local, specializazt, cu personalitate juridica, infiintat si organizat in subordinea consiliului local al comunei Gheraseni.

Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4
Anexa 5
Anexa 6

29/30.06.2022 privind stabilirea locatiei pentru depozitarea temporara a deseurilor biodegradabile provenite din gradini si parcuri(deseuri vezi) colectate separat de pe raza comunei Gheraseni
28/30.06.2022 privind organizarea serviciului public de salubrizare si pentru implementarea obligatiilor prevazute de OUG 92/2021 privind regimul deseurilor, si de Legea nr. 181/2020 privind gestionarea deseurilor nepericuloase compostabile, la nivelul U.A.T. comuna Geraseni, jud. Buzau

Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4
Anexa 5
Anexa 6
Anexa 7.1
Anexa 7.2
Anexa 7.3

27/30.06.2022 privind completarea HCL Gheraseni, nr 20/30.06.2015 privind infiintarea sistemului de salubrizare, aprobarea regulamentului, a caietului de sarcini si a modalitatii de gestiune a serviciului de salubrizare al comunei Gheraseni
26/30.06.2022 privind aprobarea cotei corespunzatoare pierderilor de apa din sistemul de alimentare cu apa al comunei Gheraseni
25/31.05.2022 privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Gheraseni, jud. Buzau, pentru anul 2022

Anexa

24/13.05.2022 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor aferente proiectului si a depunerii proiectului “Achizitie microbuz nepoluant in Comuna Smeeni” si “Realizare statii de incarcare pentru vehicule electrice”
23/27.04.2022 privind stabilirea spatiului de depozitare  provizorie a deseurilor periculoase provenite de la populatie si stabilirea spatiului necesar pentru colectarea separata a deseurilor de hartie si carton , sticla, metal, materiale plastice, lemn, textile, ambalaje, deseuri de echipamente electrice si electronice , deseurii de baterii si acumulatori, si deseuri voluminoase, inclusiv saltele si mobila, colectate de la locuitorii comunei Gheraseni
22/27.04.2022 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al comunei Gheraseni
21/18.04.2022 privind acordarea unui ajutor de urgenta in cuantum de 9500 de lei, doamnei Ionascu Elena Marinela, cu domiciuliul in comuna Gheraseni, jud. Buzau
20/18.04.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finantare si a devizului estimativ aferent obiectivului de investitii: ” Infiintare sistem inteligent de distributie de gaze naturale in comunele Smeeni si Gheraseni”

Anexa 1

Anexa 2

19/18.04.2022 privind aprobarea parteneriatului dintre comunele Smeeni si Gheraseni, jud. Buzau, precum si imprementarea obiectivului de investitii: ” Infiintare sistem inteligent de distributie de gaze naturale in comunele Smeeni si Gheraseni”

Anexa

18/29.03.2022 privind stabilirea numarului de tarla si a numarului de parcela pentru terenul in suprafata totala de 218,1683 ha preluat de la UAT MOVILA BANULUI in urma modificarii limitei administrativ teritoriale dintre UAT MOVILA BANULUI si UAT GHERASENI
17/29.03.2022 privind aprobarea implementarii proiectului ” Infiintare sistem inteligent de distributie de gaze naturale in comunele Smeeni si Gheraseni
16/29.03.2022 privind aprobarea initierii procedurii de inchiriere prin atribuire directa a suprafatei de 47 ha de pajiste permanenta, aflata in proprietatea privata a comunei Gheraseni
15/29.03.2022 privind aprobarea strategiei de dezvoltare economico- sociale a comunei Gheraseni, in orizontul de timp 2021-2027
14/29.03.2022 privind aprobarea cuantumului si a numarului de burse care se acorda elevilor din Scoala Gimnaziala Gheraseni pentru semestrul al II- lea al anului 2021-2022
13/29.03.2022 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Gheraseni, jud. Buzau, luna martie 2022
12/09.02.2022 privind stabilirea unor mandate speciale reprezentantului comunei Gheraseni in Adunarea Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “ECO BUZAU 2009”
11/09.02.2022 privind aprobarea solicitarii de transmitere a imobilului cladire pentru desfasurarea activitatii sanitar-veterinare si a terenului aferent din domeniul privat al statului in domeniul privat al comunei Gheraseni, jud Buzau, in vederea amenajarii unui spatiu special pentru depozitarea in siguranta a materialelor si dotarii Serviciului Voluntari pentru Situatii de Urgenta al comunei Gheraseni
10/09.02.2022 privind aprobarea finantarii asociatiei sportive “DIADEMA- GHERASENI”, cu sediul structurii sportive in comuna Gheraseni, jud Buzau, in anul 2022
9/09.02.2022 privind aprobarea bugetului local al comunei Gheraseni, pe anul 2022
8/09.02.2022 privind aprobarea excedentului bugetului local din anul anterior, in anul 2022
7/27.01.2022 privind acordarea titlului de cetatean de onoare al comunei Gheraseni, dlui Coconel Neculai
6/27.01.2022 privind suplimentarea numarului de posturi destinate incadrarii asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav in cadrul Primariei Gheraseni
5/27.01.2022 privind aprobarea Planului de actiuni cu lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca ale beneficiarilor de venit minim garantat si aprobarea lucrarilor ce se pot executa prin actiuni de munca in interesul comunitatii pe anul 2022

Anexa 1

Anexa 2

4/27.01.2022 privind dizovarea, lichidarea si radierea societatii “Administrare servicii Gheraseni SRL”
3/27.01.2022 privind aprobarea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al comunei Gheraseni
2/27.01.2022 privind aprobarea organizarii retelei scolare pentru unitatile de invatamant de pe raa comunei Gheraseni, judetul Buzau, pentru anul scolar 2022-2023
1/27.01.2022 privind aprobarea regulamentului pentru acordarea titlului de “Cetatean de onoare al comunei Gheraseni”

Anexa

Nr. hotarare/ Data Titlul  Hotarare
42/23.12.2021 Privind aprobarea rectificarii II a bugetului local al comunei Gheraseni, luna decembrie 2021
41/16.12.2021 Privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Gheraseni, luna decembrie 2021
40/25.11.2021 Privind aprobarea schimbarii destinatiei imobilului “Scoala cu Clasele I-IV si Gradinita Suditi” aflat in domeniul public al comunei Gheraseni, jud. Buzau
39/25.11.2021 Privind aprobarea schimbarii destinatiei imobilului “Scoala cu Clasele I-IV si Gradinita Gheraseni II” aflat in domeniul public al comunei Gheraseni, jud. Buzau
38/25.11.2021 Privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele loale si alte taxe asimilate acestora, precum si a amenzilor aplicabile incepand cu anul fiscal 2022, in comuna Gheraseni, jud. Buzau

Anexa

37/25.11.2021 Privind organizarea “Pomului de Craciun  2021” la nivelul comunei Gheraseni, jud. Buzau
36/25.11.2021 Privind aprobarea cuantumului si numarului de burse care se acorda elevilor din Scoala Gimnaziala Gheraseni, pentru semestrul 1 al anului scolar 2021-2022
35/25.10.2021 Privind desemnarea unui membru al consiliului local pentru a face parte din comisia de concurs pentru ocuparea functiei de director la Scoala Gimnaziala Gheraseni, proba interviu
34/25.10.2021 Privind alegerea presedintelui de sedinta al Comunei Gheraseni, jud. Buzau
33/25.10.2021 Privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Gheraseni, luna octombrie 2021
32/20.09.2021 Privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general ertimativ, aferente proiectului” Extindere retele de canalizare in comuna gheraseni, jud. Buzau”
31/20.09.2021 Privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ, aferente proiectului “Modernizare drumuri locale, in comuna Gheraseni, jud. Buzau”
30/30.09.2021 Privind renumerotarea administrativa a imobilelor din intravilanul comunei si actualizarea Nomenclatorului stradal al comunei Gheraseni
29/30.09.2021 Privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Gheraseni, jud. Buzau, septembrie 2021
28/27.08.2021 Privind aprobarea Regulamentului de Organizare si functionare a consiliului local al comunei Gheraseni.

Anexa 

-Regulament

27/27.08.2021 Privind aprobarea prelungirii activitatii Consortiului Scolar “Calmatuiul”
26/27.08.2021 Privind atribuirea de denumiri unor strazi din comuna Gheraseni
25/27.08.2021 Privind aprobarea fnantarii Asociatiei Sportive “Diadema Gheraseni”
24/27.08.2021 Privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Gheraseni- luna august 2021
23/29.07.2021 Privind punerea in conservare a etajului 1 a imobilului Gradinita cu program normal Gherseni
22/29.07.2021 Privind stabilirea salariilor de baza ale personalului contractual din cadrul serviiilor publice subordonate Primariei Gheraseni
21/29.07.2021 Privind aprobarea regulamentului privind stabilirea unor masuri pentru gospodarirea comunei Gheraseni, precum si constatarea si sanctionarea faptelor ce constituie contraventii
20/29.07.2021 Privind stabilirea locatiei de depozitare provizorie a deseurilor biodegradabile
19/29.07.2021 Privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Comunei Gheraseni
18/30.06.2021 Privind alocarea unei sume din bugetul local pentru efectuarea unor lucrari de reparatii, dotari si intretinere, la sediul caminului cultural din sat Suditi, comuna Gheraseni
17/28.05.2021 Privind instituirea unor facilitati fiscale s arobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligatiilor bugetare principale, restante la data de 31.03.2020, datorate de catre contribuabilii de pe raza comunei Gheraseni
16/28.05.2021 Privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General si Regulamentul aferent pentru satele Gheraseni si Suditi
15/28.05.2021 Privind aprobarea cuantumului si numarului de burse care se acorda elevilor din Scoala Gimnaziala Gheraseni
14/28.05.2021 Privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Gherasenii
13/15.04.2021 Privind aprobarea bugetului local pe anul 2021
12/15.04.2021 Privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local din anul 2020 in anul 2021
11/15.04.2021 Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru S.C.  ADMINISTRARE SERVICII GHERASENI SRL pe anul 2021
10/15.04.2021 Privind aprobarea statiilor publice pentru traseele ce tranziteaza comuna Gheraseni, pentru transportul rutier de persoane prin curse regulate
9/15.04.2021 Privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al comunei Gheraseni
8/29.03.2021 Privind modificarea HCL nr 45/26.11.2020 privind aprobarea tarifelor si taxelor speciale pentru unele activitati ale serviciului public de salubrizare organizat la nivel UAT GHERASENI
7/26.01.2021 Privind aprobarea initierii procedurii de inchiriere, prin atribuire directa a pajistii permanente din domeniul privat al UAT Gheraseni
6/26.01.2021 Privind stabilirea unei suprafete de teren in vederea depozitarii temporare a deseurilor inerte provenite de la activitatile de constructii si demolari de pe raza comunei Gheraseni
5/26.01.2021  privind revocarea HCL 43/26.11.2020 Privind stabilirea unei suprafete de teren in vederea depozitariitemporare a deseurilor inerte provenite de la activitatile de constructii si demolari de pe raza comunei Gheraseni
4/28.01.2021 Privind aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale de la nivelul comunei Gheraseni, pentru perioada 2021-2025
3/28.01.2021 Privind desemnarea a doi consilieri locali in calitate de membri in cadrul Comisiei de evaluarea performantelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Gheraseni
2/28.01.2021 Privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al comunei Gheraseni
1/28.01.2021 Privind aprobarea planului de actiuni cu lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de muncaa beneficiarilor de venit minim garantat
Nr. Hotarare/ Data Titlul Hotararii
53/22.12.2020 Hotarare privind modificarea obiectivului de investitii din lista obiectivelor de investitii pe anul 2020 cu finantare integrala sau partiala de la bugetul local al comunei Gheraseni, jud. Buzau
52/22.12.2020 Hotarare privind aprobarea promovarii proiectului “Infiintare Sistem Inteligent de Distributie Gaze Naturale in comunele Smeeni – satele apartinatoare Albesti,  Balaia, Caltuna, Moisica, Smeeni, Udati- Lucieni, Udati- Manzu si Gheraseni – satele apartinatoare Gheraseni si Suditi, jud.Buzau
51/22.12.2020 Hotarare privind aprobarea organizarii retelei scolare pentru unitatile de invatamant de pe raza comunei Gheraseni, jud. Buzau
50/22.12.2020 Hotarare privind transformarea unei functii publice de executie vacante, aprobarea ORGANIGRAMEI SI STATUTULUI DE FUNCTII  al aparatului de specialitate al primarului comunei Gheraseni,serviciilor publice subordonate Consiliului Local Gheraseni, jud. Buzau
49/22.12.2020 Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Gheraseni, luna decembrie 2020
48/11.12.2020 Hotarare privind aprobarea asocierii / cooperarii UAT Gheraseni cu UAT Smeeni in vederea depunerii proiectului “Infiintare Sistem Inteligent de Distributie Gaze Naturale in comunele Smeeni – satele apartinatoare Albesti,  Balaia, Caltuna, Moisica, Smeeni, Udati- Lucieni, Udati- Manzu si Gheraseni – satele apartinatoare Gheraseni si Suditi, jud.Buzau
47/26.11.2020 Hotarare privind aprobarea tarifelor de calatorie propuse pentru serviciul de transport public de persoane realizat cu mijloace de transport ale Societatii comerciale TRANS BUS SA BUZAU pe teritoriul comunei Gheraseni, jud. Buzau
46/26.11.2020 Hotarare privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale, si alte taxe asimilate acestora precum si a amenzilor aplicabile incepand cu anul fiscal 2021, in comuna Gheraseni, jud. Buzau
45/26.11.2020 Hotarare privind aprobarea tarifelor si taxelor speciale pentru unele activitati ale serciviului de salubrizare, organizat la nivelul UAT GHERASENI
44/26.11.2020 Hotarare privind darea in exploatare si administrare a serviciului si sistemului de salubrizare al comunei Gheraseni catre serviciul “CONSILIUL LOCAL GHERASENI – SERVICIUL SALUBRIZARE”, serviciu public de interes local
43/26.11.2020 Hotarare privind stabilirea unei suprafete de terenin vederea depozitarii temporare a deseurilor inerte provenite din activitati de constructii si demolari de pe raza comunei Gheraseni, jud. Buzau
42/26.11.2020 Hotarare privind organizarea “Pomului de Craciun 2020” la nivelul comunei Gheraseni, jud. Buzau
41/26.11.2020 Hotarare privind aprobarea listei statiilor destinate transportului public de calatori aferente traseului nr. 26
40/26.11.2020 Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Gheraseni, luna noiembrie 2020
39/16.11.2020 Hotarare privind alegerea viceprimarului comunei Gheraseni, jud. Buzau
38/16.11.2020 Hotarare privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Gheraseni, jud. Buzau, pe principalele domenii de activitate
37/16.11.2020 Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al consiliului local al comunei Gheraseni, jud. Buzau
36/23.09.2020 Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al S.C ADMINISTRARE SERVICII GHERASENI SRL, luna septembrie 2020
35/23.09.2020 Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Gheraseni,jud. Buzau, luna septembrie 2020
34/27.08.2020 Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al consiliului local al comunei Gheraseni
33/27.08.2020 Hotarare privind aprobarea pretului de vanzare al compostului obtinut de operatorul platformei comunale de depozitare
32/27.08.2020 Hotarare privind aprobarea taxelor speciale pentru serviciile aferente platformei comunale de depozitaresi gospodarire a gunoiului de grajd
31/27.08.2020 Hotarare privind aprobarea Regulamentului de functionare a platformei comunale de depozitare si gospodarire a gunoiului de grajd
30/22.07.2020 Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Gheraseni, jud. Buzau, luna iulie 2020, si completarea listei de investitii pe anul 2020
29/06.07.2020 Hotarare privind aprobarea solicitarii de transmitere a bunului imobil inscris in inventarul bunurilor din domeniul public al statului in domeniul public al comunei Gheraseni
28/29.06.2020 Hotarare privind interzicerea circulatiei pe timpul noptii pe drumurile de exploatare agricola din comuna Gheraseni, jud. Buzau, a vehiculelor cu tractiune mecanica, si tractiune animala,in perioada campaniilor agricole
27/29.06.2020 Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli ale SC ADMINISTRARE SERVICII GHERASENI SRL pe anul 2020
26/29.06.2020 Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Gheraseni, jud. Buzau, luna iunie 2020
25/29.06.2020 Hotarare privind transformarea unei functii de executie publice vacante, aprobarea ORGANIGRAMEI, si a STATUTULUI de FUNCTII ale aparatului de specialitate al primarului comunei Gheraseni, serviciilor publice subordonate Consiliului Local Gheraseni
24/21.05.2020 Hotarare privind aprbarea implementarii proiectului “Infiintare retea distributie gaze naturale in comuna Gheraseni, jud. Buzau
23/21.05.2020 Hotarare privind implementarea proiectului “Modernizare drumuri locale in comuna Gheraseni, jud. Buzau”
22/21.05.2020 Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Gheraseni, jud. Buzau
21/21.05.2020 Hotarare privind aprobarea modificarii Actului constitutiv si Statutul  Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ECO BUZAU 2009 la care comunca Gheraseni este membru asociat
20/29.04.2020 Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Gheraseni, judetul Buzau, luna aprilie 2020
19/02.04.2020 Hotarare privind aprbarea documentatiei si a indicatorilor tehnico-ecnomici aferente obiectivului de investitii “Modernizare drum de interes local, strada Preot Dumitran, comuna Gheraseni, jud, Buzau”
18/26.03.2020 Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Gheraseni, judetul Buzau, luna martie 2020
17/26.03.2020 Hotarare privind acordul Consiliului Local privid  utilizarea drumurilor comunale si de exploatare ce apartin domeniului public si privat al comunei pentru obiectivul “Construire retea fibra optica subterana si aerianain judetul Buzau
16/19.02.2020 Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al comunei Gheraseni
15/19.02.2020 Hotarare privind aprobarea finantarii Asociatiei Sportive” DIADEMA GHERASENI
14/19.02.2020 Hotarare privind aprobarea ORGANIGRAMEI si a STATUTULUI DE FUNCTII ale aparatului de specialitate al primarului comunei Gheraseni, jud. Buzau
13/19.02.2020 Hotarare  privind aprobarea strategiei de achizitii publice a comunei Gheraseni, jud. Buzau, in anul 2020
12/19.02.2020  Hotarare privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar local din anul anterior in anul 2020
11/19.02.2020 Hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei Gheraseni, jud, Buzau.
10/19.02.2020 Hotarare privind infiintarea si organizarea serviciului “CONSILIUL LOCAL GHERASENI – SERVICIUL SALUBRIZARE”
9/19.02.2020 Hotarare privind organizarea serviciului public de salubrizre la nivelul UAT  comuna Gheraseni, jud Buzau

Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3, Anexa 4, Anexa 5, Anexa 6, Anexa 7, Anexa 7.1, Anexa 7.2

8/19.02.2020 Hotarare privind modificarea/abrgarea unor hotarari ale consiliului local al comunei Gheraseni, jud. Buzau
7/19.02.2020 Hotarare privind atestarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Gheraseni, jud. Buzau
6/19.02.2020 Hotarare pentru revocarea HCL nr.45/21.10.2019
5/30.01.2020 Hotarare privind aprobarea planului de actiuni cu lucrari de interes local pentru reparizarea orelor de munca a beneficiarilor de venit minim garantat
4/30.01.2020 Hotarare privind aprobarea planului anual de actiune privind actiunile sociale acordate la nivelul comunei Gheraseni, judetul Buzau, pentru anul 2020
3/30.01.2020 Hotarare privind aprobarea Stategiei de dezvoltare a serviciilor sociale a  comunei Gheraseni, judetul Buzau, pentru anul 2020
2/30.01.2020 Hotarare privind aprobarea Regulamentului de  Organizare si Functionare a compartimentului de Asistenta Sociala din aparatul de specialitate al primarului comunei Gheraseni, jud. Buzau
1/30.01.2020 Hotarare privind aprobarea amenajamentului pastoral al comunei Gheraseni, precum si distribuirea extraselor din amenajamentul pastoral tuturor utilizatorilor

Anexa 

Nr. Hotarare/ Data Titlul Hotararii
54/24.12.2019 Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local
53/24.12.2019 Hotarare privind organizarea retei scolare pentru unitatile de invatamant de pe raza comunei Gheraseni, de pe raza comunei Gheraseni, in anul scolar 2020-2021
52/28.11.2019 Hotarare privind origanizarea “Pomului de Craciun 2019” la nivelul comunei Gheraseni, jud. Buzau
51/28.11.2019 Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitie “EXTINDERE RETELE DE CANALIZARE IN COMUNA GHERASENI, JUD. BUZAU”
50/28.11.2019 Hotarare privind sarbatorirea zile de 1 Decembrie,Ziua Nationala a Romaniei, in anul 2019, la nivelul comunei Gheraseni
49/28.11.2019 Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al consiliului Local al comunei Gheraseni, jud. Buzau
48/28.11.2019 Hotarare privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele,si taxele locale,  si alte taxe asimilate acestora
47/31.10.2019 Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Gheraseni, judetul Buzau, luna octombrie 2019, si a modificarii si completarii listei de investitii pe anul 2019
46/31.10.2019 Hotarare privind stabilirea numarului si a cuantumului burselor de care pot beneficia elevii Scolii Gimnaziala Gheraseni, in anul 2019
45/21.10.2019 Hotarare privind atestarea modificarii Sectiunii I” Bunuri imobile” din Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Gheraseni, jud. Buzau
44/30.09.2019 Hotarare privind aprobarea rectificatii bugetului local al cmunei Gheraseni, jud. Buzau, luna septembrie 2019, si a modificarii si completarii  listei de investitii pentru anul 2019
43/30.09.2019 Hotarare privind infiintarea functiei publice de executie de consilier achizitii publice prin schimbarea denumirii functiei publice de executie, vacante, de consilier, clasa I, grad profesional asistent, din compartimentul fond funciar si urbanism, aprobarea ORGANIGRAMEI si a STATUTULUI de FUNCTII ale aparatului de specialitate al primarului comunei Gheraseni, serviciilor publice subordonate Consiliului Local Gheraseni
42/30.09.2019 Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al comunei Gheraseni
41/30.08.2019 Hotarare privind transformarea functiei publice generale de secretar al comunei in functia publica specifica de secretar general al comunei, aprobarea ORGANIGRAMEI si a STATUTULUI DE FUNCTII ale aparatului de specialitate al primarului comunei Gheraseni, serviciilor publice subordonate  Consiliului Local Gheraseni, jud. Buzau
40/30.08.2019  Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al comunei Gheraseni, jud. Buzau
39/30.07.2019 Hotarare pentru aprobarea Planului de masuri privind colectarea selectiva a deseurilor generate in cadrul Primariei comunei Gheraseni, jud. Buzau
38/30.07.2019 Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Gheraseni, jud. Buzau, luna iunie 2019
37/27.06.2019 Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Gheraseni – luna iunie 2019
36/27.06.2019 Hotarare privind transformarea unei functii publice de executie vacante, aprobarea ORGANIGRAMEI si a STATUTULUI DE FUNCTII ale aparatului de specialitate al primarului comunei Gheraseni, serviciilor publice subordonate Consiliului Local Gheraseni
35/05.06.2019 Hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a noilor indicatori tehnico – economici maximali pentru obiectivul de investitii :” Construire platforma cmunala de depozitare si gospodarire a gunoiului de grajd si dotarea cu echipamente pentru dezvoltarea amenajarilor destinate depozitarii gunoiului de grajd, in comuna Gheraseni, jud. Buzau”
34/30.05.2019 Hotarare privind modificarea contractului de asociere in  participatiune si de constituire a dreptului de uzufruct pentru realizarea unui Parc Eolian destinat producerii de energie electrica regenerabila, in comuna Gheraseni, jud. Buzau
33/30.05.2019 Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al comunei Gheraseni, jud. Buzau
32/23.04.2019 Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici reactualizati aferenti obiectivului de investitie: ” MODERNIZARE STRAZI IN SATELE GHERASENI SI SUDITI, COMUNA GHERASENI, JUD. BUZAU”, in vederea derularii acestuia prin Programul National de Dezvoltare Local
31/23.04.2019 Hotarare privind aprobarea finantarii Asociatiei Sportive ” Diadema Gheraseni”, cu sediul structurii sportive in com. Gheraseni, jud. Buzau, in anul 2019
30/23.04.2019 Hotarare privind indexarea taxelor si impozitelor aplicabile incepand cu anul fiscal 2020, in comuna Gheraseni, jud. Buzau
29/23.04.2019  Hotarare pentru aprobarea participarii comunei Gheraseni, prin Consiliul Local, in calitate de asociat – membru fondator la constituirea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ” PROGAZ BUZAU 2020″
28/23.04.2019 Hotarare privind  aprobarea Strategiei de Achizitii Publice a comunei Gheraseni, jud. Buzau, in anul 2019
27/23.04.2019 Hotarare privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local din anul anterior, in anul 2019
26/23.04.2019 Hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei Gheraseni, jud. Buzau, pe anul 2019
25/23.04.2019 Hotarare privind validarea mandatului de consilier local, in cadrul  Consiliul Local Gheraseni, judetul Buzau, al doamnului Constantin Florin Cornel
24/23.04.2019 Hotarare privind validarea mandatului de consilier local, in cadrul  Consiliul Local Gheraseni, judetul Buzau, al doamnului Spinu Cristian Viorel
23/23.04.2019 Hotarare privind validarea mandatului de consilier local, in cadrul  Consiliul Local Gheraseni, judetul Buzau, al doamnei Pirnog Ionela
22/23.04.2019 Hotarare privind validarea mandatului de consilier local, in cadrul  Consiliul Local Gheraseni, judetul Buzau, al domnului Dumitru Viorel Cristian
21/23.04.2019 Hotarare privind vacantarea mandatului de consilier local, din Consiliul Local Gheraseni, judetul Buzau, ocupat de domnul Ionascu Stefan
20/23.04.2019 Hotarare privind vacantarea mandatului de consilier local, din Consiliul Local Gheraseni, judetul Buzau, ocupat de domnul Grigore Costica
19/23.04.2019 Hotarare privind vacantarea mandatului de consilier local, din Consiliul Local Gheraseni, judetul Buzau, ocupat de domnul Anghelache Danut
18/23.04.2019 Hotarare privind vacantarea mandatului de consilier local, din Consiliul Local Gheraseni, judetul Buzau, ocupat de domnul Sava Stroe
17/28.03.2019 Hotarare privind  rezilierea de drept a contractului de inchiriere  nr. 4419/ 05.10.2018
16/28.03.2019  Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 al SC ADMINISTRARE SERVICII GHERASENI SRL luna martie 2019
15/28.03.2019  Hotarare privind stabilirea locurilor in care pot fi instalate pe domeniul public al comunei Gheraseni, de catre candidati, partidele politice a unor amenajari provizorii in scopul distribuirii de materiale de propaganda electorala
14/28.03.2019  Hotarare privind neasumarea responsabilitatii de catre Consiliul Local Gheraseni a organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor pentru achizitia produselor si serviciilor pentru derularea Programului pentru scoli in perioada 2017 -2023
13/28.03.2019  Hotarare privind sarbatorirea zilei oficiale a comunei Gheraseni in anul 2019
12/28.03.2019  Hotarare privind modificarea perioadei de pasunat pe pajistile permanente din domeniul privat al comunei Gheraseni
11/28.03.2019  Hotarare privind reluarea mandatului de consilier local al domnului Bobe Marian
10/21.03.2019  Hotarare privind completarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Gheraseni, judetul Buzau.
9/27.02.2019 Hotarare privind aprobarea planului de actiuni cu lucrari de interes local
8/27.02.2019 Hotarare privind suplimentarea numarului de posturi pentru asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav de pe raza comunei Gheraseni, jud. Buzau
7/27.02.2019 Hotarare privind stabilirea componentei echipei mobile, pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica
6/27.02.2019 Hotarare privind stabilirea perioadei de pasunat pe pajistile permanente din domeniul privat al comunei Gheraseni
5/27.02.2019 Hotarare privind aprobarea si Organigramei si a Statutului de functii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Gheraseni
4/27.02.2019 Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al comunei Gheraseni
3/27.02.2019  Hotarare privind aprobarea organizarii retelei scolare in anul 2019-2020
2/28.01.2019   Hotarare privind stabilirea salariilor de baza ale functionarilor publici si personalului contractual din aparatul de specialitate al primrlui comunei Gheraseni
1/28.01.2019  Hotarare privind achizitionarea de servicii juridice in dosarul 3117/114/2018 al Tribunalului Buzau
Nr. Hotarare/ Data Titlul Hotararii
47/18.12.2018 Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local
46/27.11.2018 Hotarare privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale
45/27.11.2018 Hotarare privind achizitionarea de servicii juridice in Dosarul 2663/114/2018 al Tribunalului Buzau
44/27.11.2018 Hotarare privind aprobarea rectificarii Bugetului local al Comunei Gheraseni, luna noiembrie 2018
43/27.11.2018 Hotarare privind organizarea “Pomului de Craciun 2018”
42/27.11.2018 Hotarare privind sarbatorirea zilei de 1 Decembrie
41/27.11.2018 Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al comunei Gheraseni
40/27.11.2018 Hotarare privind vacantarea unui mandat de consilier local al Consiliului Local al comunei Gheraseni
39/31.10.2018 Hotarare privind scoaterea din evidenta a debitelor apartinand unor societati comerciale radiate din Registrul Comertului
38/31.10.2018 Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Gheraseni, judetul Buzau, luna octombrie 2018
37/31.10.2018 Hotarare privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de urgenta al comunei Gheraseni, judetul Buzau.
36/26.09.2018 Hotarare privind Modificarea HCL 21/24.05.2018 stabilirea suprafetei de pajisti permanente din domeniul privat al comunei Gheraseni, judetul Buzau
35/26.09.2018 Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului comunei Gheraseni, luna septembrie 2018
34/26.09.2018 Hotarare privind aderarea comunei Gheraseni, jud. Buzau, in calitate de membru asociat la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Buzau – Maracineni
33/31.08.2018 Hotarare privind inchirierea  prin licitatie publica unui spatiu din imobilul Camin cultural Gheraseni- sala de spectacole
32/31.08.2018 Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Gheraseni, in luna august 2018
31/31.08.2018 Hotarare privind stabilirea numarului si a cunatumului burselor de care pot beneficia elevii din Scoala gimnaziala Gheraseni in anul 2018
30/31.08.2018 Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al comunei Gheraseni
29/14.08.2018 Hotarare privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ” Constuire platforma comunala de depozitare si gospodarire a gunoiului de grajd”
28/25.07.2018 Hotarare privind aprobarea planului Planului urbanistic Zonal “Construire platforma comunala de depozitare si gospodarire a gunoiului de grajd
27/25.07.2018 Hotarare privind constituirea comisiei speciale privind inventarierea bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Gherasen
26/12.07.2018 Hotarare privind modificarea pozitiei nr. 124 din inventarul bunurilor care apartin dmeniului public al comunei Gheraseni.
25/26.06.2018 Hotarare privind  aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Gheraseni, in luna iunie 2018
24/26.06.2018 Hotarare privind validarea unui mandat de consilier local al Consiliului Local alcomunei Gheraseni
23/26.06.2018 Hotarare privind vacantarea unui mandat de consilier local al Consiliului Local al comunei Gheraseni
22/15.06.2018 Hotarare privind modificarea si completarea contractului de finantare pentru activitatea desfasurata la A.S. DIADEMA GHERASENI in anul 2018.
21/24.05.2018 Hotarare privind stabilirea suprafetei de pajisti permanente din domeniul privat al comunei Gheraseni, judetul Buzau
20/24.05.2018 Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al comunei Gheraseni, judetul Buzau
19/19.03.2018 Hotarare privind modificarea H.C.L.  nr. 22/18.07.2016 privind aprobarea instituirii Zilei oficiale a comunei Ghraseni, judetul Buzau
18/19.03.2018 Hotarare privind achizitionarea de servicii juridice, de consultanta si/sau de reprezentare cu un cabinet de avocatura
17/19.03.2018 Hotarare privind  inchirierea unui spatiu din imobilul Camin cultural Gheraseni – sala culise, situat in sat Gheraseni, jud. Buzau
16/19.03.2018 Hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind inchirierea bunurilor aflate in proprietatea publica sau privada a comunei Gheraseni
15/19.03.2018 Hotarare privind aprobarea utilizarii microbuzului cu numarul de inmatriculare BZ-06-TXO, in vederea transportului persoanelor la centrul local APIA Mihailesti
14/06.03.2018 Hotarare privind revocarea H.C.L. nr. 10/14.02.2018 privind inchirierea unui spatiu din imobilul Camin cultural Gheraseni – sala culise, situat in sat Gheraseni, jud. Buzau
13/06.03.2018 Hotarare privind revocarea H.C.L. nr. 9/14.02.2018 privind inchirierea unui spatiu din imobilul Camin cultural Gheraseni – sala de spectacole, situat in sat Gheraseni, jud. Buzau
12/14.02.2018 Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al comunei Gheraseni
11/14.02.2018 Hotarare privind aprobarea Organigramei si statutului de functii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Gheraseni.
10/14.02.2018 Hotarare privind inchirierea unui spatiu din imobil Camin Cultural Gheraseni – sala culise aflat in  domeniul public al comunei.
9/14.02.2018 Hotarare privind privind inchirierea unui spatiu din imobil Camin Cultural Gheraseni – sala de spectacole aflat in  domeniul public al comunei.
8/14.02.2018 Hotarare privind stabilirea inemnizatiilor lunare ale consilierilor locali
7/14.02.2018 Hotarare privind aprobarea finantarii Asociatiei sportive “Diadema Gheraseni”
6/14.02.2018 Hotarare aprobarea strategiei de achizitii publice a comunei Gheraseni, in anul 2018
5/14.02.2018 Hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei Gheraseni, pe anul 2018
4/14.02.2018 Hotarare privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar din anul 2017, in anul 2018
3/05.02.2018 Hotarare cu privire la predarea catre Compania Nationala de Investitii a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii Proiect – pilot “Sala de educatie fizica scolara, in sat Gheraseni, com. Gheraseni, jud. Buzau.
2/30.01.2018 Hotarare privind aprobarea Planului de actiuni cu lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca a beneficiarilor de venit minim garantat si aprobarea lucrarilor ce se pot executa prin actiuni de munca in interesul comunitatii pentru anul 2018
1/30.01.2018 Hotarare privind aprobarea organizarii retelei scolare in anul scolar 2018 – 2019, pentru unitatile de invatamant  de pe raza comunei Gheraseni, judetul Buzau.
Nr. Hotarare/ Data Titlul Hotararii
53/22.12.2017 Hotarare privind stabilirea salariilor de baza ale functionarilor publici si personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Gheraseni, judetul Buzau, si a serviciilor publice subordonateConsiliului Local Gheraseni, judetul Buzau
52/22.12.2017 Hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei Gheraseni, judetul Buzau, pe luna decembrie 2017
51/29.11.2017 Hotarare privind aprobarea nivelurilor pentru  valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora precum si a amenzilor aplicabile incepand cu anul fiscal 2018 in comuna Gheraseni, judetul Buzau.
50/29.11.2017 Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Gheraseni, judetul Buzau – luna noiembrie 2017.
49/29.11.2017 Hotarare privind sarbatorirea Zilei de 1 Decembrie – Ziua Nationala a Romaniei la nivelul comunei Gheraseni, judetul Buzau
48/29.11.2017 Hotarare privind organizarea “Pomului de Craciun 2017” la nivelul comunei Gheraseni, judetul Buzau.
47.29.11.2017 Hotarare privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului Local al comunei Gheraseni, judetul Buzau.
46/31.10.2017 Hotarare privind aprobarea incheierii contului de executie al bugetului local al comunei Gheraseni, judetul Buzau, pe anul 2016.
45/31/10.2017 Hotarare privind aprobarea incheierii contului de executie al bugetului local al comunei Gheraseni, judetul Buzau, pe anul 2015.
44/31/10.2017 Hotarare privind aprobarea retificarii bugetului local al comnei Gheraseni, judetul Buzau, luna octombrie 2017.
43/29.09.2017 Hotarare privind achizitionarea de servicii de consultanta, de asistenta si/sau de reprezentare cu un cabinet de avocatura in Dosarul nr. 3206//114/2017 al Tribunalului Buzau
42/29.09.2017 Hotarare privind achizitionarea de servicii de consultanta, de asistenta si/sau de reprezentare cu un cabinet de avocatura in Dosarul nr. 2368/114/2017 al Tribunalului Buzau
41/29.09.2017 Hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice in anul 2018, pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Gheraseni, judetul Buzau
40/29.09.2017 Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Gheraseni, judetul Buzau, luna septembrie 2017
39/31.08.2017 Hotarare privind aprobarea rectificarii a II a bugetului local al comunei gheraseni, jud. Buzau, luna august 2017
38/31.08.2017 Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Gheraseni, judetul Buzau
37/28.08.2017 Hotarare 37 din 28 august 2017 privind implementarea proiectului ” Asfaltare strada Calmatui, comuna Gheraseni, judetul Buzau”
36/28.08.2017 Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Gheraseni, judetul Buzau
35/28.07.2017 Hotarare privind stabilirea indemnizatiei lunare a consilierilor locali din cadrul Consiliului local Gheraseni, jud. Buzau
34/28.07.2017 Hotarare privind stabilirea salariilor de baza ale functionarilor publici si a personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Gheraseni, jud. Buzau
33/28.07.2017 Hotarare pentru completarea HCL 30/28.09.2012 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Parc Eolian comuna Gheraseni, jud Buzau” precum si a Regulamentului Local de Urbanism aferent.
32/28.07.2017 Hotarare pentru modificarea HCL nr. 20/23.03.2017, privind stabilirea suprafetei de pajisti permanente din domeniul privat al comunei Gheraseni, jud. Buzau, destinate pasunatului si aprobarea initierii procedurii de inchiriere.
31/28.07.2017 Hotarare privind validarea unui mandat de consilier local al Consiliului Local al comunei Gheraseni, jud. Buzau
30/28.07.2017 Hotarare privind vacantarea unui mandat de consilier local al Consiliului Local al comunei Gheraseni, jud. Buzau
29/14.06.2017 Hotarare privind stabilirea preturilor la apa potabila produsa, transportata si distribuita in comuna Gheraseni.
28/31.05.2017 Hotarare privind alocarea unei sume, anual, pentru premierea elevilor claselor V – VIII ai Scolii Gimnaziale a comunei Gheraseni, judetul Buzau, care au obtinut rezultate deosebite la invatatura.
27/31.05.2017 Hotarare privind aprobarea Planului Local de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitriti din surse agricole in comuna Gheraseni, judetul Buzau.
26/31.05.2017 Hotarare pentru modificarea si completarea HCL nr.47/2017 privind sustinerea financiara a serviciului de salubrizare, din bugetul local al comunei Gheraseni, judetul Buzau.
25/31.05.2017 Hotarare  privind rectificarea bugetului local al comunei Gherasnei, judetul Buzau, luna mai 2017
24/31.05.2017 Hotarare privind privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al  comunei Gherasnei, judetul Buzau;
23/27.04.2017  Hotarare privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Gherasnei, judetul Buzau;
22 /27.04.2017 Hotarare privind aprobarea preluarii ca venit, in anul 2017, la bugetul local al comunei Gheraseni, judetul Buzau,al excedentului anului 2016;
21/23.03.2017 Hotarare privind modificarea HCL nr. 54/08.12.2016 privind implementarea proiectului”Modernizare drumuri locale in comuna Gheraseni, jud. Buzau”
20/23.03. 2017 Hotarare privind stabilirea suprafetei de pajisti permanente din domeniul privat al comunei Gheraseni, jud. Buzau, destinate pasunatului;
19/23.03. 2017 Hotarare privind modificarea HCL 10/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici reactualizati aferenti obiectivului ” Modernizare strazi in satele Gheraseni si Suditi, com. Gheraseni, jud. Buzau;
18/23.03. 2017 Hotarare privind aprobarea finantarii Asociatiei Sportive ” DIADEMA GHERASENI” , cu sediul structurii sportive in comuna Gheraseni, jud. Buzau, in anul 2017
17/23.03. 2017 Hotarare privind aprobarea utilizarii microbuzului cu numarul de inmatriculare BZ – 06 – TXO, in vederea transportului persoanelor la centrul local APIA Mihailesti, pe perioada sesiunii de depunere a cererilor unice de plata, pentru campania 2017;
16/23.03. 2017 Hotarare privind aprobarea strategiei de achizitii publice a  comunei Gheraseni, jud. Buzau, in anul 2017
15/23.03. 2017 Hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei Gheraseni, jud. Buzau, pe anul 2017;
14/23.03. 2017 Hotarare privind aprobarea utilizarii excendentului bugetului local al comunei Gheraseni, jud. Buzau din anul 2016 in anul 2017;
13/10.03.2017 Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenti obiectivului de investitii “Extindere sistem de canalizare menajera in comuna Gheraseni, satele Gheraseni si Suditi, jud. Buzau”;
12/10.03.2017 Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenti obiectivului de investitii ” Modernizare sistem public de iluminat stradal in comuna Gheraseni, jud. Buzau”;
11/23.02.2017 Hotarare privind aprobarea completarii Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Gheraseni, jud. Buzau
10/23.02.2017 Hotarare privind aprobarea indicatoriloir tehnico-economici reactualizati, aferenti obiectivului “Modernizare strazi in satele Gheraseni si Suditi, comuna Gheraseni, jud. Buzau, obiectiv de interes local
09/23.02.2017 Hotarare privind aprobarea infiintari Consortiului Scolar “Calmatuiul”intre Scoala Gimnaziala Gheraseni si Scoala Gimnaziala Costesti
08/23.02.2017 Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local comunei Gheraseni
7 /07 .02.2017 Hotarare privind apartenenta in domeniul privat al comunei Gheraseni, judetul Buzau, a unei suprafete de teren din extravilanul comunei;
6/31.01.2017 Hotarare privind eliberarea din functia de administrator al societatii ADMINISTRARE SERVICII GHERASENI SRL.
5/31.01.2017 Hotarare privind aprobarea participarii la programul competitiv de finantare:”Investitii la nivelul comunitatilor locale pentru reducerea poluarii cu nutrienti”
4/31.01.2017 Hotarare privind modificarea HCL nr. 28/30.06.2016, privind aprobarea contractului de prestare, a tarifului si a taxei speciale, pentru serviciul de salubrizare al comunei Gheraseni, judetul Buzau.
3/31.01.2017 Hotarare privind aprobarea ORGANIGRAMEI si a STATUTULUI DE FUNCTII ale aparatului de specialitate al primarului comunei GHERASENI, serviciilor publice subordonate Consiliului Local Gheraseni, Judetul Buzau.
2/09.01.2017 Hotarare privind aprobarea organizarii retelei scolare in anul sclar 2017-2018, pentru unitatile de invatamant de pe raza comunei Gheraseni, judetul Buzau.
1/09.01.2017 Hotarare privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2016 din excedentul anual al bugetului local al comunei Gheraseni.
Nr. Hotarare/ Data Titlul Hotararii
59/28.12.2016 Hotarare privind aprobarea planului de actiuni cu lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca a beneficiarilor de venit minim garantat si aprobarea lucrarilor ce se pot executa prin actiuni de munca in interesul comunitatii, pentru anul 2017.
58/28.12.2016 Hotarare privind aprobarea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern.
57/28.12.2016 Hotarare privind apobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora
56/19.12.2016 Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Gheraseni, judetul Buzau, luna decembrie II, anul 2016.
55/19.12.2016 Hotarare pentru modificarea si completarea HCL nr.30/09.09.2016 privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Compania Nationala de Investitii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii: “Sala de educatie fizica scolara in comuna Gheraseni, judetul Buzau”.
54/08.12.2016 Hotarare privind implementarea proiectului “MODERNIZARE DRUMURI Hotarare LOCALE IN COMUNA GHERASENI, JUDETUL BUZAU”
53/08.12.2016 Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Gheraseni, judetul Buzau, luna decembrie, anul 2016
52/28.11.2016 Hotarare privind modificarea si completarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Gheraseni, judetul Buzau.
51/28.11.2016 Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Gheraseni, judetul Buzau, luna noiembrie – II, anul 2016
50/28.11.2016 Hotarare privind sarbatorirea zilei de 1 Decembrie – Ziua Nationala a Romaniei, la nivelul comunei Gheraseni, judetul Buzau.
49/28.11.2016 Hotarare privind organizarea “Pomului de Craciun” la nivelul comunei Gheraseni, judetul Buzau.
48/28.11.2016 Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al comunei Gheraseni, judetul Buzau.
47/07.11.2016 Hotarare privind sustinerea financiara a Serviciului de salubrizare, din bugetul local al comunei Gheraseni, judetul Buzau.
46/07.11.2016 Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Gheraseni, judetul Buzau.
45/07.11.2016 Hotarare  privind infiintarea unui numar de patru posturi de natura contractuala, aprobarea ORGANIGRAMEI si a STATUTULUI DE FUNCTII, ale aparatului de specialitate al primarului comunei Gheraseni.
44/31.10.2016 Hotarare  privind aprobarea unor masuri/demersuri cu privire la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Eco Buzau 2009”
43/31.10.2016 Hotarare privind achizitionarea de servicii juridice de consultanta, de asistenta si/sau de reprezentare cu un cabinet de avocatura, in litigiul cu Curtea de Conturi – Camera de conturi Buzau.
42/31.10.2016 Hotarare privind reorganizarea institutiei, aprobarea ORGANIGRAMEI si a STATUTULUI DE FUNCTII, ale aparatului de specialitate al primarului comunei Gheraseni, serviciilor publice subordonate Consiliului Local Gheraseni, judetul Buzau.
41/31.10.2016 Hotarare privind modificarea actului constituiv al societatii ADMINISTRARE SERVICII GHERASENI SRL.
40/31.10.2016 Hotarare privind aprobarea cotei corespunzatoare pierderilor de apa din sistemul de alimentare cu apa al comunei Gheraseni, judetul Buzau.
39/31.10.2016 Hotarare privind darea in administrare si exploatare a serviciului si sistemului de alimentare cu apa al comunei Gheraseni, judetul Buzau catre serviciul “CONSILIUL LOCAL GHERASENI – SERVICIUL DE APA CANAL.
38/31.10.2016 Hotarare  privind infiintarea si organizarea serviciului ” CONSILIUL LOCAL GHERASENI – SERVICIUL DE APA CANAL”
37/31.10.2016 Hotarare privind organizarea, functionarea si gestionarea serviciului public de alimentare cu apa, in comuna Gheraseni, judetul Buzau.
– Anexa 
36/31.10.2016 Hotarare pentru modificarea HCL  nr.26/2016 privind reorganizarea serviciului de alimentare cu apa al comunei si infiintarea unei societati comerciale de interes local.
35/29.09.2016 Hotarare privind aprobarea  Planului de ocupare a  functiilor publice in anul 2017, pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Gheraseni, judetul Buzau.
34/29.09.2016 Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Gheraseni, judetul Buzau, luna septembrie, anul 2016.
33/29.09.2016 Hotarare privind validarea unui mandat de consilier local al Consiliului local al comunei Gheraseni, judetul Buzau.
32/29.09.2016 Hotarare privind vacantarea unui mandat de consilier local al Consiliului local al comunei Gheraseni, judetul Buzau.
31/16.09.2016 Hotarare privind renumerotarea si completarea Inventatarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Gheraseni, judetul Buzau
30/09.09.2016 Hotarare privind predarea catre Ministrul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Compania Nationala de Investitii “C.N.I. ” S.A. a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii “Sala de educatie fizica scolara in comuna Gheraseni, judetul Buzau”
29/29.08.2016 Hotarare privind aderarea Comunei Gherăseni la Societatea Naţională de Cruce Roşie din România, Filiala judeţului Buzău
28/29.08.2016 Hotarare privind aprobarea rectificării bugetului comunei Gherăseni,judeţul Buzău , luna august 2016
27/29.08.2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local l Comunei Gherăseni, judeţul Buzău
26/16.08.2016 Hotarare privind reorganizarea serviciului de alimentare cu apa al comunei si infiintarea unei societati comerciale de interes local
25/18.07.2016 Hotarare pentru completarea HCL nr.51 din 29 decembrie 2015 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si a amenzilor aplicabile incepand cu anul fiscal 2016 in comuna Gheraseni, judetul Buzau.
24/18.07.2016 Hotarare privind aprobarea initierii procedurilor pentru infiintarea unei societati comerciale cu raspundere limitata de drept privat si interes local, cu asociat unic, comuna Gheraseni, prin Consiliul local Gheraseni
23/18.07.2016 Hotarare privind aprobarea rectificării bugetului local
22/18.07.2016 Hotarare privind aprobarea instituirii Zilei oficiale a comunei Gherăseni, judeţul Buzău
21/18.07.2016 Hotarare privind transformarea postului de natura contractuala de manipulant din cadrul compartimentului Administrativ Gospodaresc  in referent IA
20/18.07.2016 Hotarare privind suplimentarea nr. de posturi pt. asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav pe raza comunei Gherăseni
19/18.07.2016 Hotarare privind aprobarea efectuarii unui audit financiar – contabil al obligatiilor prezente si al activitatii Primariei comunei Gheraseni pentru perioada 2012- 2016
18/30.06.2016  Hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 47/2010 privind instrumentarea proiectului ” Prima infiintarea a retelei publice de apa uzata”, in comuna Gheraseni, judetul Buzau, astfel cum a fost modificata prin HCL nr. 20/2014
17/24.06 2016 Hotarare privind stabilirea si organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Gheraseni, judetul Buzau, pe principalele domenii de activitate
16/24.06 2016 Hotarare privind alegerea Viceprimarului comunei Gherăseni, judeţul Buzău
15/24.06 2016 Hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţă
14/24.06 2016 Hotarare privind constituirea Consiliului Local al comunei Gherăseni, judeţul Buzău.
13/24.06 2016 Hotarare privind validarea mandatelor consilierilor aleşi  în Consiliul  local al comunei Gherăseni
12/24.06 2016 Hotarare  privind alegerea Comisiei de validare a mandatelor de consilier, in Consiliul Local al comunei Gheraseni, judetul Buzau, ale candidatilor alesi la 5 iunie 2016